Tak zakreślone pole działania fundacji umożliwiło nam wyznaczenie następujących celów do realizacji których będzie ona dążyć, a są to:

 • wspólne diagnozowanie problemów i barier rozwojowych oraz sposobów ich rozwiązywania,
 • realizacja wspólnie wybranych i zaakceptowanych projektów,
 • aktywne współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych,
 • ochrona wspólnych interesów obszarów objętych działalnością Fundacji,
 • kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych,
 • promowanie osiągnięć jednostek samorządu terytorialnego,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 • wzmocnienie powiązań oraz zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
 • wspieranie uczestnictwa w programach Unii Europejskiej oraz skutecznego wykorzystania unijnych środków pomocowych,
 • prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
 • wspieranie integracji środowisk samorządowych,
 • działanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • organizowanie działalności badawczej i szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów Fundacji,
 • współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność społeczną, gospodarczą, kulturalną i turystyczną,
 • udzielanie pomocy finansowej w formie pożyczek,
 • udzielanie zapomóg, stypendiów, dotacji;
 • udzielanie odpłatnej i nieodpłatnej pomocy rzeczowej;
 • prowadzenie oraz udział w pracach badawczych, planistycznych, a także organizowanie grup ekspertów;
 • prowadzenie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej;
 • współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;
 • prowadzenie doradztwa organizacyjnego, technicznego, technologicznego, finansowego, ekonomicznego, prawnego;
 • organizacyjne i finansowe wspieranie podmiotów samorządu terytorialnego oraz form współdziałania tych podmiotów w zakresie zaspokajania przez nie potrzeb publicznych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym w szczególności edukacji ekologicznej, ekonomicznej, regionalnej i rozwojowej,
 • promocję i organizację wolontariatu,
 • prowadzenie działalności naukowej i badawczej,
 • wspieranie rozwoju turystyki zrównoważonej i krajoznawstwa,
 • wspieranie rozwoju aktywności sportowej,
 • wspieranie twórczości lokalnej,
 • budowanie tożsamości miejsc, w tym kreowanie marek produktów i regionów,
 • promowanie miejsc i regionów,
 • współpracę międzynarodową, integrację europejską, rozwijanie kontaktów między społeczeństwami w tym pomoc rozwojową,
 • upowszechnianie wiedzy, informacji i dobrych praktyk, w tym prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, warsztatów, seminariów, kampanii, wizyt studialnych, staży, praktyk, konferencji i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim oraz współpraca ze środkami masowego przekazu,
 • wspieranie rozwoju ekonomii społecznej,
 • rozwijanie i upowszechnianie nowych metod zarządzania przestrzenią publiczną i mobilnością,
 • działania prozdrowotne, w tym organizowanie szkoleń, badań, wspieranie działalności wyrównującej szanse dostępu do profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji fizjoterapii ,
 • prowadzenie doradztwa oraz wspieranie finansowe, rzeczowe i techniczne organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw i osób fizycznych,
 • budowanie partnerstw, klastrów i sieci współpracy różnych środowisk i sektorów w Polsce i na świecie,
 • organizowanie targów, festynów, festiwali, pokazów, rajdów, wystaw, konferencji i innych imprez,
 • opracowywanie raportów, strategii, planów, opinii, ekspertyz, programów, projektów, prognoz i innych dokumentów,
 • rzecznictwo wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli,
 • ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród i stypendiów osobom fizycznym i instytucjom,
 • współpraca z uczelniami wyższymi,
 • wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych w różnych dziedzinach służących budowie i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • monitorowanie proponowanych zmian prawa oraz inicjowanie własnych projektów,
 • wsparcie i doradztwo w obszarze rozwoju obszarów wiejskich,
 • tworzenie lokalnych strategii rozwoju,
 • wspieranie idei wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
 • podejmowanie działań wspomagających rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • podejmowanie działań promocyjnych oraz z zakresu inkubacji, dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym;
 • upraszczanie działań związanych z dostępem do finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej.

Jeżeli dla Państwa ciągły rozwój nie jest bez znaczenia to zapraszamy do współpracy !

Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego zaprasza udziału w projekcie:

„Rozwijamy umiejętności samoorganizacji i wzajemnego wsparcia

w ramach FRSW”.

Projekt skierowany jest tylko do dwudziestu NGO’s z subregionu wałbrzyskiego. Z każdej organizacji mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby a o uczestnictwie w projekcie będzie decydowała kolejność zgłoszeń i poprawność wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych. Do projektu mogą przystąpić:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia, w tym zwykłe,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • koła parafialne,
 • OSP
 • oraz wszystkie inne podmioty posiadające status organizacji pozarządowej

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

Organizacje, które wezmą udział w projekcie otrzymają:

 • 72 godziny szkoleń w następującej tematyce:
 1. pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i rozwój kompetencji związanych z przedsiębiorczością w NGO 16 h
 2. wystąpienia publiczne i przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych 16 h
 3. życie NGO’s w sieci – tworzenie i publikowanie filmów, nagrań dotyczących działalności NGO 24 h
 4. aspekty prawne funkcjonowania NGO’s w Polsce w tym tworzenie koalicji, rad konsultacyjnych, doradczych, itp 16 h
 • Materiały szkoleniowe
 • Możliwość wygrania nagród w postaci środków finansowych na organizację inicjatywy społecznej. Zostaną ogłoszone dwa konkursy na najciekawszą inicjatywę społeczną:
 1. konkurs na najlepszą akcję społeczną dotyczącą wartości i zasad konstytucyjnych dla lokalnych NGO’s i tym samym społeczności lokalnych (nagrodą będzie możliwość sfinansowania tej akcji do kwoty 5000 zł)
 2. konkurs na inicjatywy z zakresu m.in. integracji społecznej, kultury, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, wspierania rodziny, edukacji i wychowania młodego pokolenia, sportu, mających na celu integrację środowiska lokalnego. Przewidujemy 3 nagrody za najlepsze inicjatywy, na podstawie przygotowanego i upublicznionego regulaminu konkursu (pierwsza nagroda to kwota dla NGO’s w wysokości 5000 zł, druga nagroda to 3000 a trzecia to 2000 zł dla NGO’s na działania związane z realizacją przedstawionych inicjatyw).
 • 8 godzin doradztwa indywidulanego dla każdej organizacji
 • Bon medialny do wykorzystania w lokalnych mediach. Bon będzie można przeznaczyć np. na promocję własnej działalności, przygotowanie krótkiego filmu promującego działalność organizacji, publikacje prasowe, przygotowanie grafik na potrzeby promocji w Internecie, przygotowanie strony Internetowej.

Kiedy:

 • Projekt realizowany jest od 01 lipca 2021 do 31 grudnia 2021.
 • Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do dnia 30 września 2021 pod adres email: biuro@frsw.pl

Gdzie:

Projekt będzie realizowany w zależności od sytuacji związanej z pandemią w siedzibie FRSW lub online. O szczegółach osoby uczestniczące zostaną powiadomione pocztą  email i / lub telefonicznie.

Dofinansowanie zostało przyznane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie Programu NOWEFIO 2021, Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

ADRES

Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego
ul. Szarych Szeregów 2C
58-200 Dzierżoniów
mail: biuro-frsw@wp.pl
tel: 506 201 077

Pragniemy Państwa poinformować, że stosownie do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego z/s w Dzierżoniowie, ul. Szarych Szeregów 2c, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 8822132772, KRS: 0000790636 dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. We wszelkich sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi możecie się z nami skontaktować kierując korespondencję na adres: ul. Szarych Szeregów 2C, 58-200 Dzierżoniów lub telefonicznie – Sławomir Krawczyk tel. 506 201 077. Szczegółowe informacje odnoszące się do przetwarzania Państwa danych osobowych zawarte w polityce prywatności.