• Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego

    Wspieramy lokalne inicjatywy, promujemy działalność społeczną i kulturalną.

  • TV Region

    Spójrz na Subregion Wałbrzyski z innej perspektywy.!

  • Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego

    Realizujemy projekty społeczne wspierające lokalne organizacje pozarządowe oraz podmioty wspierające rozwój turystyki w subregionie.

Fundacja Rozwoju Subregiony Wałbrzyskiego aktywnie wspiera lokalne inicjatywy, których celem jest podniesienie poziomu życia mieszkańców subregion oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Subregion wałbrzyski to obszar dotknięty w sposób szczególny przemianami gospodarczymi okresu transformacji, restrukturyzacja przemysłu wydobywczego i ciężkiego Wałbrzyskiego oraz Sudeckiego Okręgu Przemysłowego doprowadziła do głębokiej recesji gospodarczej i trwałych zmian w mentalności mieszkańców tego obszaru. Podstawowe cele działania fundacji wynikają z przeprowadzonej szerokiej diagnozy obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej regionu oraz określeniu głównych barier rozwojowych.

Celami Fundacji są: wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturowego i turystycznego, integrację wspólnot lokalnych, promocja oraz realizacja wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczenie w działaniach życia społecznego i gospodarczego, w szczególności w takich dziedzinach jak m. in.: przemysł, rolnictwo, usługi, ochrona środowiska naturalnego, ochrona zdrowia, dobroczynność i pomoc społeczna, oświata i wychowanie, kultura, sport oraz kultura fizyczna, ochrona zabytków i miejsc pamięci, wspólnoty religijne.