Rozwijamy umiejętności samoorganizacji i wzajemnego wsparcia w ramach FRSW

Głównym celem naszego projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym poprzez:
– zebranie minimum 20 organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu wałbrzyskiego i objecie ich wsparciem szkoleniowym, doradczym, informacyjno-promocyjnym
– przygotowanie minimum 20 NOG’s do zwiększenia swojej aktywności w życiu publicznym społeczności lokalnych m.in. poprzez włączenie ich w procesy konsultacji społecznych i opiniowania lokalnego prawa
– przygotowanie minimum 20 NGO’s do zwiększenia swojej aktywności w mediach lokalnych i
społecznościowych poprzez cykl szkoleń / warsztatów i udostępnienia im przestrzeni w tychże mediach
Nasze cele szczegółowe to:
– zwiększanie obecności minimum 20 organizacji obywatelskich w życiu publicznym poprzez aktywną promocję działań małych lokalnych organizacji działających w subregionie wałbrzyskim,
– budowania potencjału minimum 20 organizacji przez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej jako podmiotów odpowiedzialnych, aktywnych, wspierających lokalne społeczności

KONKURSY

wiedzy i umiejętności wykorzystania opracowanych scenariuszy zajęć

Regulamin konkursu

1

 1. Konkurs realizowany jest przez Fundację Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Dzierżoniowie, zwaną dalej Organizatorem, w ramach projektu pn. Więcej FRSW w życiu publicznym – więcej FRSW
  w edukacji dzieci i młodzieży” realizowanego przez FRSW w ramach dofinansowania przyznanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie Programu NOWEFIO 2022,  Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
 2. Celem głównym projektu jest:
 3. zwiększenie obecności FRSW w życiu publicznym poprzez stworzenie nowoczesnej, bleanded learningowej platformy edukacyjnej dla nauczycieli, dzieci i rodziców szkół podstawowych
 4. utworzenie forum debaty w tym debaty publicznej dotyczącej systemu edukacyjnego. Forum będzie pełnić m.in. funkcję badania opinii publicznej, funkcje ewaluacyjną i monitorowania efektów projektu i zamieszczanych na platformie materiałów edukacyjnych
 5. budowanie potencjału FRSW poprzez kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej.
 6. Celem konkursów będzie pobudzenie aktywności wskazanych wyżej grup odbiorców, zwiększenie oglądalności i kreatywnego wykorzystania opracowanych lekcji.

2

 1. Konkurs skierowany jest do:
 2. Dyrektorów placówek edukacyjnych, nauczyciele/ki.
 3. dzieci i młodzież szkół podstawowych
 4. odbiorcy pośredni – rodzice i opiekunowie dzieci szkół podstawowych
 5. Konkurs będzie się składał z dwóch części skierowanych do różnych odbiorców:
 6. Konkurs skierowany do nauczycieli – w ramach którego każdy nauczyciel będzie mógł zaprezentować w krótkim filmie (do 3 min.) w jaki sposób wykorzystał podczas prowadzonych przez siebie lekcji/zajęć dydaktycznych, materiał wytworzony w ramach projektu, który będzie dostępny na stronie internetowej http://moje-lekcje.edu.pl/. Organizator każdy nadesłany przez nauczycieli materiał opublikuje na FrontPagu projektu na FB. Poprzez system głosowania elektronicznego zostanie wybrany materiał cieszący się największym uznaniem wśród odbiorców (każda osoba będzie mogła zagłosować w konkursie tylko jeden raz) – będzie to doskonała forma dzielenia się wiedzą i inspiracja dla innych nauczycieli. Organizator przewiduje nagrody główne (I m-ce, voucher do jednego z ogólnopolskich biur podróży na dowolnie przez siebie wybraną atrakcję turystyczną o wartości 5 tys. zł, II m-ce, bon do jednego z ogólnopolskich sklepów z elektroniką o wartości 3 tys. zł, III m-ce, bon do jednego z ogólnopolskich sklepów
  z elektroniką o wartości 2 tys. zł) oraz 3 wyróżnienia (tablet / zegarek o wartości 500 tys. zł. x 3 szt. = 1500 zł).
 7. Konkurs skierowany do szkół – w ramach którego każda szkoła reprezentowana przez swoją dyrekcję, będzie mogła zaprezentować w krótkim filmie (do 5 min.) w jaki sposób wykorzystała
  w swojej pracy, materiał wytworzony w ramach projektu, który będzie dostępny na stronie internetowej http://moje-lekcje.edu.pl/. Wnioskodawca każdy nadesłany przez dyrektorów szkół materiał opublikuje na FrontPagu projektu na FB. Poprzez system głosowania elektronicznego zostanie wybrany materiał cieszący się największym uznaniem wśród odbiorców (każda osoba będzie mogła zagłosować w konkursie tylko jeden raz) – będzie to doskonała forma dzielenia się wiedzą i inspiracja dla innych dyrektorów szkół/nauczycieli. Wnioskodawca przewiduje nagrody główne (I m-ce, voucher do jednego z ogólnopolskich biur podróży na dowolnie przez siebie wybraną atrakcję turystyczną o wartości 5000 zł, II m-ce, bon do jednego z ogólnopolskich sklepów z elektroniką o wartości 3000 zł, III m-ce, bon do jednego z ogólnopolskich sklepów
  z elektroniką o wartości 2 tys. zł) oraz 3 wyróżnienia (tablet / zegarek o wartości 500zł. x 3 szt. = 1500 zł).
 8. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
 9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach związanych z naborem wniosków Inicjatyw Oddolnych oraz ewentualną ich realizacją.
 10. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników, na umieszczanie zdjęć
  i filmów zawierających wizerunek zarejestrowany podczas realizacji inicjatywy oddolnej w mediach: Internecie, prasie, telewizji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym.

3

 1. Konkursy muszą obejmować i poruszać zagadnienia związane z tematyka edukacyjną i / lub dydaktyczną zawartą zarówno w filmach jak i scenariuszach opublikowanych na stronie internetowej Organizatora / projektowej platformie internetowej i poruszać zagadnienia dotyczące metody eksperymentu w edukacji dzieci i młodzieży
 2. W celu wzięcia udziału w konkursie należy spełnić wymagania określone niniejszym Regulaminem, w tym wypełnić, podpisać i odesłać załączony do Regulaminu „Formularz Zgłoszeniowy”.
 3. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zatrudnione przez Organizatora.

4

Do każdego z konkursów trzeba na formularzu zgłoszeniowym opisać zasadę działania inicjatywy / projektu / przedsięwzięcia wraz z kosztami.

5

 1. Konkurs odbędzie się odbywał w okresie od 06.2022 do 04.2023:
 2. Rozstrzygniecie konkurów i wręczenie nagród nastąpi w okresie od 04.2023 do 06.2023:
 3. Zgłoszone projekty / inicjatywy konkursowe oceniać będzie społeczność internetowa. Zwyciężą projekty które zdobędą największą liczbę głosów.
 4. Organizator Konkursu udziela wsparcia merytorycznego i doradztwa Uczestnikom Konkursu.
 5. Ocena formalna i merytoryczna:
 6. Rozpatrywane będą jedynie te wnioski konkursowe, które spełnią wymagania formalne oraz prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (zgodny z Regulaminem).

6

 1. Nagrodami w konkursach będą:
 2. 1 nagroda – bon turystyczny dla zwycięskiej grupy o wartości 5 tys. zł,
 3. 2 nagroda – bon do sklepu RTV o wartości 3 tys. zł,
 4. 3 nagroda – bon do sklepu RTV o wartości 2 tys. zł,
 5. 3 wyróżnienia (tablet / zegarek o wartości 500 tys. zł. x 3 szt. = 1500 zł).
 6. Nagrody zostaną przekazane w formie bonów o równowartości wskazanej wyżej.

7

 1. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail:

biuro@frsw.pl w terminach podanych w §5.

 1. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone wnioski konkursowe złożone po upływie terminu określonego
  w 5..
 2. Wnioski będą rozpatrywane w terminie do 7 dni roboczych od wpłynięcia oferty konkursowej.
 3. Liderzy grup zostaną poinformowani o wynikach konkursu w ciągu 5 dni roboczych od dnia określonego w 5.

8

Postanowienia końcowe

 1. Każdy zainteresowany wzięciem udziału w Konkursie ma prawo zwrócić się do Organizatora Konkursu
  o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w regulaminie. Pytania należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@frsw.pl w terminie nie przekraczającym 14 dni przed końcem terminu przyjmowania wniosków.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, wynikających
  w szczególności ze zmian przepisów prawa. Wprowadzone zmiany nie będą dotyczyły złożonych ofert
  w ramach Konkursu przed wprowadzeniem zmian.
 3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków realizacji inicjatyw oddolnych, Organizator Konkursu poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.frsw.pl oraz w mediach społecznościowych Fundacji Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego.
 4. W przypadku powstania sporu na tle stosowania postanowień Regulaminu, Organizator Konkursu i Uczestnicy będą starali się rozwiązać go polubownie, a w przypadku braku porozumienia właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd według właściwości ogólnej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Organizatora konkursu.

Karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej.

karta zgłoszeniowa

Już wkrótce zobaczycie efekty naszej pracy

.