Zapraszamy do obejrzenia relacji z naszego wydarzenia.

Nasi prelegenci

 

Zapraszamy na konferencję realizowaną w ramach projektu pn. Więcej FRSW w życiu publicznym – więcej FRSW w edukacji dzieci i młodzieży”  realizowany przez Fundację Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego w ramach dofinansowania przyznanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie Programu NOWEFIO 2022,  Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym.

Termin konferencji: 15.06.2023 r. w godzinach od 1000 do 1700

Miejsce konferencji: Centrum Kulturalno – Turystyczne „Ewangelik”, Ul. Plac Kościelny, 57-250 Złoty Stok

Dla kogo:

Konferencja skierowana jest do:

 • Dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • Nauczycieli/ek, szkolnych doradców zawodowych, psychologów, pedagogów
 • Przedsiębiorców
 • Przedstawicieli administracji publicznej różnego szczebla

Zachęcamy aby każdy dyrektor przybył z nauczycielem / psychologiem / pedagogiem / doradcą zawodowym ze swojej szkoły

 

Tematyka konferencji:

 • Konferencja będzie poświęcona głównie zagadnieniom dydaktyczno – metodycznym związanym z przekazywaniem wiedzy, wykorzystaniu modelu blended learning i metodzie eksperymentu w nauczaniu on line.
 • Poruszane będą także zagadnienia dotyczące współpracy szkoły z instytucjami zewnętrznymi takimi jak przedsiębiorcy, NGO’s.
 • Odpowiemy na pytania gdzie aktualnie poszukiwać środków na działalność szkoły, jakie i gdzie możemy składać wnioski o dofiansowanie?
 • Poruszymy także kwestie innowacji w szkole w zakresie wsparcia i doradztwa dla całej triady szkolnej.
 • Przestawimy rezultaty projektu i jego poszczególne działania.

 

Potwierdzenie uczestnictwa:

 • Dla przedstawicieli oświaty uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne
 • Udział w konferencji należy potwierdzić poprzez wysłanie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres biuro@frsw.pl do dnia 14.06.2023 do godziny 1200

Formularz zgłoszeniowy i program poniżej do pobrania.

Zaproszenie na konferencje czerwiec 2023 Złoty Stok

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i nauczyciele,
Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Dzierżoniowie serdecznie zaprasza Was do uczestnictwa w konkursie w którym możecie zdobyć cenne nagrody i podzielić się swoim doświadczeniem. Konkurs realizowany jest przez Fundację Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Dzierżoniowie, zwaną dalej Organizatorem, w ramach projektu pn. „Więcej FRSW w życiu publicznym – więcej FRSW w edukacji dzieci i młodzieży” realizowanego przez FRSW w ramach dofinansowania przyznanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie Programu NOWEFIO 2022, Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym.

 

Konkurs skierowany jest do:
a) Dyrektorów placówek edukacyjnych, nauczyciele/ki.
b) dzieci i młodzież szkół podstawowych
c) odbiorcy pośredni – rodzice i opiekunowie dzieci szkół podstawowych
Czego dotyczy konkurs:
– wykorzystania wiedzy i umiejętności prowadzenia zajęć w oparciu o metody aktywizujące w tym przede
wszystkim metody eksperymentu

 

UWAGA:
Zachęcamy Was do wykorzystania w Waszych filmach konkursowych materiałów przygotowanych w ramach realizacji projektu o którym mowa w Regulaminie konkursu. Szczegóły konkursowe zawarte są w Regulaminie, który znajduje się pod poniższym linkiem: https://moje-lekcje.edu.pl/
Do niniejszego zaproszenia dołączamy Regulamin Konkursu.

 

Celem głównym projektu jest:
a) zwiększenie obecności FRSW w życiu publicznym poprzez stworzenie nowoczesnej, bleanded learningowej platformy edukacyjnej dla nauczycieli, dzieci i rodziców szkół podstawowych
b) utworzenie forum debaty w tym debaty publicznej dotyczącej systemu edukacyjnego. Forum
będzie pełnić m.in. funkcję badania opinii publicznej, funkcje ewaluacyjną i monitorowania efektów projektu i zamieszczanych na platformie materiałów edukacyjnych c) budowanie potencjału FRSW poprzez kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej.
W celu wzięcia udziału w konkursie należy spełnić wymagania określone niniejszym Regulaminem, w tym wypełnić, podpisać i odesłać załączony do Regulaminu „Formularz Zgłoszeniowy”.

 

Nagrodami w konkursach będą:
a) 1 nagroda – bon turystyczny dla zwycięskiej grupy o wartości 5 tys. zł,
b) 2 nagroda – bon do sklepu RTV o wartości 3 tys. zł,
c) 3 nagroda – bon do sklepu RTV o wartości 2 tys. zł,
d) 3 wyróżnienia (tablet / zegarek o wartości 500 tys. zł. x 3 szt. = 1500 zł).
Nagrody zostaną przekazane w formie bonów o równowartości wskazanej wyżej.

 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail:
biuro@frsw.pl w terminach podanych w §5.
Z poważaniem
Bogdan Tuła
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego

 

Regulamin konkursu dla szkół i nauczycieli FRSW

Karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej.

karta zgłoszeniowa

Mamy przyjemność zaprosić na odbywające się w dniach 21-22 listopada 2022 r. trzecie już Dolnośląskie Forum Gospodarczo-Samorządowe. Poprzednie edycje naszego forum koncentrowały się na problemach dotyczących rozwoju turystyki i „zielonych technologii” w naszym subregionie. Dziś w odpowiedzi na wiele zapytań ze strony przedsiębiorców oraz samorządowców chcemy pochylić się nad potrzebami zmieniającego się dynamicznie rynku pracy oraz możliwości współpracy na polu kształcenia przyszłych i obecnych pracowników. Przygotowujemy panele dyskusyjne oraz wystąpienia eksperckie dedykowane właśnie tej problematyce, skierowane będą one do jednostek samorządu terytorialnego, których zadaniem jest prowadzenie placówek oświatowych, przedsiębiorców, którzy muszą zmagać się z deficytem wykwalifikowanych pracowników. Przedstawicieli  świata nauki oraz organizacji pozarządowych chcemy zapytać w jaki sposób te dwa organizmy SZKOŁA i BIZNES, mogą współpracować na polu kształcenia kadr pracowniczych.

Na organizację naszego forum wybraliśmy Zagórze Śląskie, stwarza ono idealne warunki, dzięki którym w przerwach pomiędzy intensywnymi dyskusjami będziemy się mogli cieszyć niepowtarzalnym klimatem Jeziora Bystrzyckiego.

W trakcie dwudniowego Dolnośląskiego Forum Gospodarczo-Samorządowego  mającego charakter networkingowy, koncentrować będziemy się na tworzeniu jak najlepszej platformy porozumienia przedstawicieli samorządów oraz biznesu naszego regionu.

Pierwszy dzień poświęcimy dyskusjom dotyczącym potrzeb zarówno small biznesu jak i dużych przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania nowych i doskonalenia obecnych kadr pracowniczych. Chcemy zaprezentować też nowoczesne podejście do kształcenia kadr menadżerskich, również w sferze samorządowej.  W pierwszym dniu udział w konferencji będzie ograniczony do  60 osób.

Drugiego dnia tj. we wtorek 22 listopada, do udziału zaproszonych zostanie 100 uczestników, w tym przedstawiciele placówek oświatowych Subregionu Wałbrzyskiego.

Przedmiotem naszej dyskusji będą potrzeby nowoczesnego rynku pracy oraz metody, formy współpracy jednostek samorządu z szeroko rozumianą sferą biznesu, omówimy funkcjonujące już w systemie oświaty rozwiązania oraz możliwości wprowadzenia nowych praktyk współpracy w partnerstwie publiczno – prywatnym. Na koniec przewidujemy dyskusję dotyczącą możliwości wdrożenia wypracowanych rozwiązań w naszym subregionie.

Przedsięwzięcie to  skupi na sobie uwagę mediów, przedsiębiorców oraz włodarzy województwa dolnośląskiego. Konferencja promowana będzie za pośrednictwem portali internetowych, lokalnych tytułów prasowych, a także przez telewizję, która zamieści obszerny materiał z Forum.

Zapraszamy do udziału i zaangażowania w współtworzenie Dolnośląskiego Forum Gospodarczo-Samorządowego. Oferujemy aktywne uczestnictwo w Forum poprzez udział w panelach dyskusyjnych, możliwość zainstalowania stoiska promocyjnego oraz reklamę wizualną podczas konferencji. W sprawach rezerwacji uczestnictwa oraz stoisk promocyjnych prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za organizację  sekretariat@frsw.pl.

Już wkrótce zobaczycie efekty naszej pracy

.

 

Jak wiemy z doświadczenia, na poziomie lokalnym powstaje wiele spontanicznych, oddolnych inicjatyw, które odpowiadają na potrzeby tychże społeczności lecz nie zawsze informacja o nich dociera do wystarczającej liczby osób, które mogłyby z nich skorzystać, wziąć w nich udział. W ramach tych inicjatyw realizowane są ważne dla wspólnoty lokalnej działania o charakterze misyjnym, które pozwalają odbiorcom tych inicjatyw poczuć realny wpływ na rozwiązanie konkretnych trudności występujących w danej społeczności. Często inicjatywy te nie mogą się rozwinąć ponieważ brakuje im choćby środków na promocję i skuteczną informację. Osoby organizujące te przedsięwzięcia często też nie wiedzą jak przygotować i zrealizować dany pomysł, brakuje im wiedzy i umiejętności dotyczących promowania własnych inicjatyw, poszukiwania zewnętrznych źródeł ich finansowania lub posiadają niewystarczające umiejętności organizacyjne utrudniające realizację ich przedsięwzięć.


Na terenie subregionu wałbrzyskiego zarejestrowanych jest ponad 1250 organizacji pozarządowych (dane GUS i Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej) z tego około 10% działa aktywnie włączając się życie publiczne poprzez tworzenie i realizowanie oddolnych projektów, konsultacje społeczne, uczestnictwo w organach opiniotwórczych, itp.
Potrzeba włączenia do życia społecznego większej liczby podmiotów pozarządowych jest duża i włączenie do tej aktywności kolejnych 30, które wezmą udział w projekcie jest jak najbardziej uzasadniona. Nasze działania projektowe mają na celu przede wszystkim pomóc zaistnieć małym przedsięwzięciom realizowanym dla wspólnot lokalnych. Naszych beneficjentów chcemy wspierać poprzez szkolenia, animację i doradztwo na etapie kreowania inicjatyw oraz ich realizowania. Liczymy, że będzie to skutkowało zwiększeniem możliwości podejmowania inicjatyw oddolnych na rzecz społeczności lokalnych.

Chcemy wspierać przedsięwzięcia dotyczące rożnych obszarów pożytku publicznego, które w możliwie dużym stopniu pozwolą na angażowanie członków społeczności lokalnej w podejmowane przedsięwzięcia. Celem tych działań ma być umożliwienie rozwijania (poprzez cykl szkoleń, animowanie oraz doradztwo) kompetencji społecznych u obywateli i stwarzanie warunków do długofalowej współpracy (głównie na poziomie motywacyjnym, integracyjnym, merytorycznym i organizacyjnym). Chcemy tym samym poprawić samoorganizacje społeczną.